JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

YAMADA Human Rights Policy

นโยบายสิทธิมนุษยชนของ YAMADA

          YAMADA ได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งในการ “อุทิศตนเพื่อสังคม” ผ่านผลิตภัณฑ์ของ YAMADA ตาม “ปณิธานบริษัท” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกิจการมาอย่างต่อเนื่อง
          อีกทั้งบริษัท ยังมีความปรารถนาที่จะขับเคลื่อนการส่งต่อความสุขไปยังผู้คนทั่วโลกผ่านผลิตภัณฑ์ของ YAMADA ตามที่ระบุไว้ใน “ปรัชญาพื้นฐาน” เรื่อง “การกระจายความสุขไปทั่วโลก”
          บริษัทเล็งเห็นว่า “การอุทิศตนเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจและเพื่อสังคมท้องถิ่นอย่างมีศีลธรรม” ตาม “หลักจรรยาบรรณ”นั้น เป็นเรื่องที่ควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน YAMADA นี้ขึ้น เพื่อสนองตอบต่อความคาดหวังของผู้คนที่ให้การสนับสนุน YAMADA และเพื่อแสดงความรับผิดชอบในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของ YAMADA
          ภายใต้นโยบายนี้ YAMADA จะส่งเสริมและผลักดันการจัดการเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจแบบยั่งยืนต่อไป
           
 1. ปณิธานการเคารพสิทธิมนุษยชน
          YAMADA ตระหนักดีว่าการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
YAMADA เคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามที่แสดงอยู่ใน “กฎหมายบัญญัติด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ” (International Bill of Human Rights) และเคารพต่อหลักการเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประกาศไว้ใน "ปฏิญญา ILO ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน" และจะดำเนินงานตาม "หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน" โดยบริษัท จะสนับสนุนและมุ่งมั่นที่จะนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ทั้งนี้ หากการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล มีข้อแตกต่างจากระบบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค ที่ YAMADA ได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยู่นั้น บริษัท จะปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงกว่า และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกัน บริษัท จะแสวงหาวิธีการเคารพสิทธิมนุษยชนอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 
 1. ขอบเขตการนำไปใช้
          นโยบายนี้จะนำไปใช้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ YAMADA (Yamada Manufacturing Co., Ltd. และบริษัทในเครือ) อีกทั้งบริษัท ยังคาดหวังให้พันธมิตรทางธุรกิจทุกฝ่ายเข้าใจและให้การสนับสนุนนโยบายนี้
 
 1. ธรรมาภิบาล
          YAMADA กำหนดให้การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นด้านการจัดการที่มีความสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในการบริหาร โดยจะกำหนดผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายนี้และนำมาบังคับใช้อย่างชัดเจน และเตรียมการวางระบบภายในองค์กรอย่างเหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายของธุรกิจและขั้นตอนการดำเนินงานที่จำเป็น
 
 1. การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
          YAMADA จะระบุผลกระทบด้านลบต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน และสร้างระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบดังกล่าว พร้อมทั้งจะดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
 
 1. การแก้ไขและเยียวยา
          หากเป็นที่ชัดเจนว่า YAMADA เป็นต้นเหตุหรือมีส่วนสร้างผลกระทบในทางลบต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน บริษัท จะดำเนินการแก้ไขพร้อมกับส่งเสริมและพัฒนากลไกการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถทำการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัท จะจัดทำขั้นตอนการจัดการการร้องทุกข์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และส่งเสริมให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 
 1. การเจรจาและปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
          YAMADA จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอกมาประยุกต์ใช้ และเข้าร่วมในการเจรจาปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
 
 1. การอบรม
          YAMADA จะดำเนินการอบรมและจัดกิจกรรมให้ความรู้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติใช้จริง
 
 1. การเปิดเผยข้อมูล
          YAMADA จะเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนผ่านทางโฮมเพจของบริษัท ฯลฯ
 
  
 
1 มิถุนายน 2566
Yamada Manufacturing Co., Ltd.
President   Sato Masaru
 

[ภาคผนวกนโยบายสิทธิมนุษยชนของ YAMADA และประเด็นด้านการจัดการที่ให้ความสำคัญ]

          เพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้คนทุกคน ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของ YAMADA เราได้กำหนดหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นประเด็นการจัดการที่ให้ความสำคัญอยู่ ณ ขณะนี้ และเราจะดำเนินการจัดการอย่างกระตือรือร้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้
          นอกจากนี้ ประเด็นการจัดการที่ให้ความสำคัญ ซึ่งถูกกำหนดไว้ในภาคผนวกนี้จะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอ้างอิงจากการเรียกร้องของสังคมซึ่งรวมถึงกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
 
 1. ห้ามบังคับใช้แรงงานและห้ามใช้แรงงานเด็ก
          YAMADA ไม่เห็นด้วยกับแรงงานทาสในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ที่ใช้ความรุนแรง หรือการข่มขู่ ฯลฯ และไม่เห็นด้วยกับการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งเท่ากับเป็นการกีดกันโอกาสทางการศึกษาของเด็กและขัดขวางการพัฒนาที่สมบูรณ์แข็งแรงของเด็ก
 
 1. ห้ามเลือกปฏิบัติและการเคารพความหลากหลาย
          ตามหลักการที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน YAMADA จึงเคารพความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน เราจะไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติในลักษณะใดๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลทางด้านเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ อายุ ความเชื่อ ศาสนา เพศ อัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศ หรือการมี/ไม่มีความทุพพลภาพ
อีกทั้ง เรายังเคารพในทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถและค่านิยมที่หลากหลาย เพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมอันเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับการตระหนักรู้ในตนเองของแต่ละบุคคล
 
 1. ห้ามการล่วงละเมิด
          YAMADA ไม่ยอมรับการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ  เราจะพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่เปิดกว้าง เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างสบายใจ และรู้สึกมีความสุขและภาคภูมิใจในการทำงานที่ YAMADA
 
 1. การรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
          YAMADA จัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีสมาธิจดจ่อกับการทำงานของตนเองด้วยความสบายใจ อีกทั้ง เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวกับค่าจ้าง และชั่วโมงการทำงาน เพื่อให้พนักงานของเรามีชีวิตที่สมบูรณ์ โดยจะหารือและสนทนาอย่างจริงใจกับพนักงานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้