JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

Environmental

          บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและชุมชน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม สนับสนุนให้มีการดำเนินการป้องกันปัญหามลพิษที่เกิดจากองค์กรและให้มีการปรับปรุงการดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
 
1. ต้องทำการตรวจสอบกิจกรรมของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนำมากำหนดเป้าหมายในการป้องกันแก้ไขทางด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ขอบเขตความสามารถทางด้านเทคนิค เงินทุนและการนำมาปฏิบัติพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

2. ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานอื่นๆ ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินกิจกรรมการประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน การลดของเสียทั้งจากในงานและนอกงานโดยมุ่งเน้นในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ

4. ควบคุมคุณภาพน้ำ อากาศ สารเคมีอันตรายหรือสารต้องห้ามตามข้อกำหนดของลูกค้า และขยะภายในบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า

5. กำหนดคณะทำการตรวจติดตามคุณภาพภายในบริษัทฯ เพื่อจัดการระบบสิ่งแวดล้อม ทำการติดตามแผนประจำปี พร้อมทั้งทบทวน รักษา ปรับปรุงระบบการจัดการทางด้าน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และจัดอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
 
 
 
              จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
              ประกาศ  ณ  วันที่  21  มีนาคม 2565
 
 
 
               (MR. TADASHI SUTO)
                     ประธานบริษัท
                          
Certification

ISO 14001:2015


ISO 14001
Date of Issue   : 14 Sep. 2018
Expire Date      : 13 Sep. 2024
     


Green Industry